Garanties de compra a Aquitania Botiga de mobles i il·luminació

Les presents condicions particulars de la botiga on-line operada per AQUITANIA MOBLES SL (en endavant: LA BOTIGA), s'ofereixen com a informació prèvia al procés de compra i complementen els termes i condicions generals que regulen la utilització general del lloc web accessible a través de http://www.aquitania.net La realització de qualsevol sol·licitud de compra a través de LA BOTIGA comporta necessàriament l'acceptació dels termes i condicions generals d'accés i ús al lloc web de AQUITANIA MOBLES SL així com dels presents termes i condicions particulars, sense objecció o reserva de cap mena.

II.- Informació general

AQUITANIA MOBLES SL. (En endavant: AQUITANIA), és una companyia espanyola, amb número de CIF: B-57243867 i domicili social a Maó (Menorca-Balears), Av Cap de Cavalleria 7, 07714 Qualsevol incidència, queixa o reclamació referida a una sol · licitud de disponibilitat o compra realitzada a LA BOTIGA, haurà de ser comunicada a l'adreça de correu electrònic: aquitania@aquitania.net

III.- Tramitació de comandes

Les comandes hauran de ser tramitats per LA BOTIGA, on s'informarà a l'usuari via correu electrònic de l'import exacte de cadascun dels seus comandes, incloses les despeses d'enviament associats. Només podran tramitar comandes a través de LA BOTIGA persones d'almenys 18 anys d'edat. L'Usuari que faci ús de LA BOTIGA garanteix que conta amb almenys aquesta edat així com la veracitat del conjunt de les dades de registre facilitades a AQUITANIA. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a AQUITANIA oa tercers per la informació que faciliti.

IV.- Disponibilitat de productes

LA BOTIGA mostra la informació dels productes i la seva disponibilitat està subjecta a confirmació per part de AQUITANIA. Si no fos possible subministrar algun dels productes exposats a la BOTIGA, AQUITANIA ho comunicarà a l'usuari al més aviat possible per informar d'aquesta circumstància.

V.- Garanties ofertes

Els productes comercialitzats compten amb la garantia de AQUITANIA MOBLES SL En tot cas i, excepte prova en contra, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no sigui aplicable:

  1. S'ajusten a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

  2. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

  3. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel consumidor i usuari quan ho hagi posat en coneixement del venedor en el moment de celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

  4. Presenten la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fonamentalment esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

En supòsits de disconformitat provada de producte amb el contracte, AQUITANIA procedirà-en el seu cas i segons correspongui-, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

El termini per informar sobre una manca de disconformitat serà el legal, que en aquests moments és de dos mesos des que es va tenir coneixement de la mateixa. El període de garantia és de dos anys des de la recepció de la comanda, sempre que la naturalesa de l'article ho permeti i que el defecte o el trencament no es deguin a un mal ús del producte.

VI.- Termini de lliurament

Totes les nostres comandes es lliuren per un servei de missatgeria específic per a cada producte en un termini aproximat de 15-20 dies laborables des que la mercaderia surt del nostre magatzem si el lliurament s'ha de fer a les Balears. Aquest termini serà confirmat per correu electrònic al comprador. En cas de lliurament a la Península o a l'estranger el termini de lliurament s'establirà d'acord amb l'empresa de transport que ho faci i es comunicarà al comprador perquè procedeixi a manifestar el seu acord.

VII.- Devolucions de productes - dret de desistiment

El comprador compta amb la possibilitat de realitzar devolucions de productes rebuts en mal estat, ja sigui per tara o defecte d'origen (sempre que aquests defectes no hagin estat deguts a manipulació o utilització indeguda per part de l'usuari), o que hagin resultat danyats en el transport.

No es consideraran defectes d'origen els propis del moble per la seva antiguitat o les imperfeccions pròpies de les fustes reciclades.

La reclamació en el supòsit de recepció d'un producte danyat s'ha de fer el més aviat possible, és necessari que passi en les 24 hores següents a la recepció de la comanda perquè pugui ser cobert per l'assegurança de transport.

AQUITANIA es reserva el dret a denegar el dret de devolució de productes en supòsits de vulneració del que s'estableix en les presents condicions particulars.

FORMA D'EXERCICI DEL DRET DE DESISTIMENT:

Per procedir a realitzar devolucions de producte, s'haurà-dins dels set dies hàbils següents a la recepció de la comanda-, fer arribar un correu electrònic a l'adreça: aquitania@aquitania.net indicant el número de comanda afectat així com el producte o productes objecte de devolució.

A continuació AQUITANIA es posarà en contacte per concertar la recollida a domicili dels productes.

Excepte en supòsits de recepció de productes defectuosos d'origen i / o danyats durant la tramesa, les despeses d'enviament associats a la devolució seran de compte exclusiu del comprador. AQUITANIA rebutjarà la recepció de qualsevol devolució efectuada enviada en modalitat "contra reemborsament".

Rebuda la sol·licitud d'exercici del seu dret de desistiment per part del comprador i un cop en possessió de la mercaderia objecte de devolució, AQUITANIA procedirà a l'examen dels productes rebuts i a continuació s'efectuarà la devolució.

La devolució de l'import pagat per la compra de producte retornat es durà a terme al més aviat possible i, sempre amb subjecció al que estableixen aquests termes i condicions particulars.

VIII.- Devolucions de productes - defectes d'origen i/o dany transport

El comprador compta amb la possibilitat de realitzar devolucions de productes rebuts en mal estat, ja sigui per tara o defecte d'origen (sempre que aquests defectes no hagin estat deguts a manipulació o utilització indeguda per part de l'usuari), o que hagin resultat danyats en el transport.

a reclamació en el supòsit de recepció d'un producte danyat s'ha de fer el més aviat possible, és necessari que passi en les 24 hores següents a la recepció de la comanda perquè pugui ser cobert per l'assegurança de transport.

AQUITANIA es reserva el dret a denegar el dret a devolució de productes en supòsits de vulneració del que s'estableix en les presents condicions particulars.

FORMA DE REALITZAR DEVOLUCIONS:

Per procedir a realitzar devolucions de producte defectuós, s'haurà de fer arribar per correu electrònic a l'adreça: aquitania@aquitania.net una declaració en aquest sentit indicant el número de comanda afectat així com el producte o productes objecte de devolució i una relació detallada dels defectes apreciats en els mateixos.

A continuació es concertarà la recollida dels productes objecte de devolució. Excepció feta del defecte o tara apreciat, cada producte a retornar haurà de trobar sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i-si escau-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix.

Si la devolució del producte es produeix sense l'embalatge original, AQUITANIA es reserva el dret a no retornar l'import íntegre pagat si es considera que el producte ha sofert una depreciació.

Un cop en possessió de la mercaderia objecte de devolució, AQUITANIA procedirà a l'examen dels productes rebuts.

Comprovada l'existència de defecte de fàbrica i sempre que es compleixin les condicions anteriorment indicades, AQUITANIA procedirà a tramitar la substitució del mateix per un altre d'idèntiques característiques.

Si no fos possible la substitució del mateix, AQUITANIA posarà en coneixement de l'usuari aquesta circumstància i procedirà a abonar a l'usuari l'import corresponent a la compra del producte.

En aquest cas, la devolució d'imports pagats per la compra de producte retornat es durà a terme al més aviat possible i, sempre amb subjecció al que estableixen aquests termes i condicions particulars.

En el cas de recepció de productes en mal estat atribuïble al transport del mateix, i sempre que no fos possible la seva substitució, AQUITANIA procedirà a abonar a l'usuari l'import corresponent al més aviat possible.

Avisos legals

L'usuari accepta que les dades personals facilitades per ell a Aquitania, poden ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, amb fins promocionals incloent l'enviament d'informació comercial, productes i / o serveis per correu postal o per mitjans electrònics, incloent SMS, així com la realització d'enquestes.

Els arxius creats amb aquesta finalitat seran titularitat i responsabilitat d'Aquitania. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret a accedir-hi, podent també exercitar els drets de rectificació i cancel·lació de les dades.

El lliurament de les dades requerides per www.aquitania.net per dur a terme el servei contractat és obligatòria, podent Aquitania denegar el servei a l'interessat que no faciliti aquestes dades.

El consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment.